Mẫu biên bản đấu giá thành

Mẫu biên bản đấu giá thành

Mẫu biên bản đấu giá thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ THÀNH

Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số……. ký ngày………….. giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản với:

Hôm nay, lúc…….giờ…….ngày……tháng…….năm………tại số………………………………………

Đường……………….quận…………………thành phố……………………………………………………….

I- Thành phần tham dự:

1- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:

– Ông (bà)……………………………………….. Chức vụ:……………………. chủ trì

– Ông (bà)……………………………………….. Chức vụ:……………………. thư ký

2- Phòng công chứng nhà nước số:…………………………………………………………………..

Ông (bà)…………………………………………. Chức vụ:……………………………………………..

3- Bên ủy quyền bán đấu giá tài sản:

– Ông (bà)…………………………………………………………………………………………………….

4- Những khách hàng tham gia đấu giá (có danh sách kèm theo)

– …………………………………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………………………….

5- Những người được bên ủy quyền mời (nếu có):

-………………………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………………………….

II- Nội dung cuộc đấu giá:

1- Sau khi tiến hành kiểm tra tư cách của khách hàng dự mua đấu giá, người chủ trì cuộc đấu giá tuyên bố khai mạc cuộc đấu giá, phổ biến nội quy cuộc bán đấu giá và giải đáp thắc mắc tại cuộc đấu giá.

2- Mô tả sơ lược tài sản bán đấu giá và công bố giá khởi điểm, cụ thể như sau:

-………………………………………………………………………………………………………………….

3- Những người tham dự đấu giá nộp tiền đặt trước bằng giá trị tài sản là: …………….. VNĐ/người.

4- Diễn biến các vòng đấu giá:

Họ và tên

STT bằng số

Giá phát trong phiên đấu giá

Ghi chú

Vòng 1

Vòng 2

Vòng 3

Vòng 4

Vòng 5

Vòng 6

5- Tuyên bố người trúng đấu giá tài sản là ông (bà):………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Đã trả giá cao nhất là………………………… tại vòng đấu giá thứ…………………………………….

6- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản yêu cầu ông (bà) có tên nêu trên phải nộp ngay số tiền 10% là số còn lại nộp đủ tại Trung tâm bán đấu giá tài sản trong thời hạn………….. ngày, kể từ ngày nhận tài sản trúng đấu giá trong thời gian………………………………………… ngày kể từ ngày nộp đủ tiền. Đối với số tiền nộp trước là của ông (bà) sẽ được tính vào tiền mua tài sản khi thanh toán. Nếu quá thời hạn trên mà không nộp đủ số tiền mua tài sản thì số tiền nộp tổ chức 10% sẽ được sung vào công quỹ nhà nước theo quy định và chịu mọi chi phí của cuộc đấu giá thành.

7- Những người không trúng mua tài sản đấu giá sẽ được nhận lại ngay số tiền nộp trước, mỗi người là tại thủ quỹ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Biên bản kết thúc lúc…….giờ……cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi nhận đúng và đồng ký tên.

Đại diện Phòng công chứng Đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá

Thư ký Chủ trì

Bên ủy quyền và những người được bên ủy quyền mời

Khách hàng không trúng đấu giá Khách hàng trúng đấu giá

1-………………………………………………………………………………………………………………………

2-………………………………………………………………………………………………………………………

3-………………………………………………………………………………………………………………………

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết