Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————-

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005

– Căn cứ hợp đồng vay nợ số ký ngày tháng năm 200 giữa Ông …… với Công ty…………..

Hôm nay, ngày tháng năm 200 tại Office Công ty……………….. chúng tôi gồm có :

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay)

Ông(Bà) : Chức vụ :…………………………………………

Ông(Bà) : Chức vụ :………………………………………..

Địa chỉ :……………………………………………………….

Điện thoại : ………………………..Fax:……………….

Tài khoản :………………………………………………..
ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty vay nợ)

Ông(Bà) : Chức vụ :……………………………………………

Ông(Bà) : Chức vụ :……………………………………………

Địa chỉ :………………………………………………………….

Điện thoại : ………………………. Fax:…………………..

Tài khoản :…………………………………………………………

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồngtrên với các nội dung sau đây:

Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng……số ký ngày……tháng ……năm 2008

Tổng số tiền thanh toán gồm có:

– Tiền gốc

– Tiền lãi

– Tổng cộng

(Viết bằng chữ)

Kể từ ngày……….. , hợp đồng số……….. được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

NGƯỜI LÀM CHỨNG 1 NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com