Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên. Biên bản thanh lý Hợp đồng cũng là căn cứ để tránh việc khiếu kiện hay phát sinh những yêu cầu khác không mong muốn sau khi thực hiện xong. Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200.ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ……… và Công ty …

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:

BÊN ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ……………………………………. Fax: ………………………………………………………………………..

MST : ……………………………………………………………………………………..(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : …………………………………… Fax: …………………………………………………………………………

MST : …………………………………………………………………………………..(Sau đây gọi tắt là bên B).

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng …….. ………… số: ……/……../……/200.ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

– Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế:

+ Thuế VAT:

+ Giá trị hợp đồng sau thuế:

– Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com