Mẫu chương trình thử việc

Mẫu chương trình thử việc

Mẫu chương trình thử việc

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

Họ tên : ………………………………………………………………

Bộ phận : …………………………………………………….

Chức vụ: ……………………….. ………………..

Thời gian thử việc: từ ngày….. ………đến ngày……….

Người Quản lý trực tiếp : ………………………………………………. Chức vụ : ……………………………………..

A.YÊU CẦU.

1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc.

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ TRỌNG (%)

KẾT QUẢ

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm).

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc.

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

B. XÁC NHẬN :

Phòng TC-HC-NS

Ngày___ /___ /______

Cấp Chủ quản trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc

Ngày___ /___ /______

Ứng viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình

Ngày___ /___ /______

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com