Mẫu chương trình thực tập

Mẫu chương trình thực tập

Mẫu chương trình thực tập

………Ngày……tháng…….năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1. Họp giới thiệu

2. Học nội quy, quy chế

3. Chương trình chi tiết

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Người hướng dẫn

4. Thời gian hoàn thành đề tài:

Sinh viên thực tập

Chủ quản

Phòng TC-HC-NS

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com