Mẫu Công văn đăng ký nội quy lao động

Mẫu Công văn đăng ký nội quy lao động

Tên đơn vị:
Mã số quản lý lao động:

Số: …./……

V/v đăng ký nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…….., ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh Xã hội………

Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Công ty……….. đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội …………..xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành nội quy lao động.

2. Bản nội quy lao động.

3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nhận:
– Như trên.
– Ban chấp hành công đoàn cơ sở (để theo dõi).
– Lưu đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Mục 3 nếu có hồ sơ nộp kèm theo thì ghi, nếu không có thì không ghi mục này.