Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2020

Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2020

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT – ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Tờ khai đăng ký tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Mẫu 20-ĐK-TH-TCT sử dụng cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

Dưới đây là nội dung chi tiết mẫu 20-ĐK-TH-TCT, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT: Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com