Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Tên đơn vị:………………….
Địa chỉ:………………………
Mã QLLĐ: ………………….

Số: ……./…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

……….., ngày……. tháng……. năm .….

ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và xã hội ………

Chúng tôi gồm có :

1. Đại diện người sử dụng lao động:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

(Họ tên, chức vụ) …………………………………………………………………………

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)……………………………………………………………………………

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày………tháng ………năm ………..

– Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu

– Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung

– Gia hạn thỏa ước lao động tập thể

Đề nghị được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội ………… Tài liệu đăng ký gồm có thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

……… , ngày ……….tháng ………năm ………

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)