Mẫu danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng

Mẫu danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng

Mẫu 03-GT: Danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng là mẫu danh sách được lập ra nhằm kê khai, lập danh sách báo giảm các trường hợp trùng quá trình tham gia BHYT được xác định có thứ tự ưu tiên thấp hơn theo quy định.

Mẫu 03-GT được ban hành kèm theo Công văn 2745/BHXH-BT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 23/07/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu Danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng tại đây.

Mẫu danh sách báo giảm người tham gia có thẻ BHYT giảm giá trị sử dụng

HXH tỉnh/ huyện: ……..
Địa chỉ ……………………..

Mu 03-GT
(Ban hành kèm theo
CV 2745 /BHXH-BT ngày 28/07/2018 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI THAM GIA CÓ THẺ BHYT GIẢM GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Số: ….tháng ….năm ….

Tên đơn vị: ……………………………………………

Mã đơn vị: ……………………………………………..

Địa chỉ đơn vị: ………………………………………….

Đối tượng tham gia:………………. Lương cơ sở: ……….đồng

STT Họ và tên Mã số BHXH Mức đóng BHYT Tỷ lệ NS hỗ trợ (%) Từ tháng Đến tháng Ghi chú
Hệ số/Mức lương Phụ cấp
Chức vụ Thâm niên VK (%) Thâm niên nghề (%) Phụ cấp lương Các khoản bổ sung
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
……..

Người lập biểu

….., ngày …tháng …năm …
BHXH tỉnh/ huyện…
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn cách lập Mẫu 03-GT

a) Mục đích: kê khai, lập danh sách báo giảm các trường hợp trùng quá trình tham gia BHYT được xác định có thứ tự ưu tiên thấp hơn theo quy định.

b) Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH nơi quản lý thu và cấp thẻ BHYT của người tham gia có phát sinh giảm thẻ BHYT.

c) Thời gian lập: Hàng tháng, cán bộ chuyên quản tổng hợp trên phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

d) Cách lập:

– Tên đơn vị, mã đơn vị, địa chỉ đơn vị: ghi theo đơn vị quản lý đối tượng tham gia có phát sinh giảm thẻ BHYT.

– Đối tượng tham gia: ghi loại đối tượng tham gia BHYT (bắt buộc, người nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình …).

– Lương cơ sở: ghi mức tiền lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm lập danh sách.

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

– Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHYT.

– Cột 1: ghi mã số BHXH của người tham gia.

– Từ Cột 2 đến Cột 7: ghi đầy đủ mức đóng BHYT và các khoản phụ cấp (nếu có) của từng người tham gia.

– Cột 8: ghi tỷ lệ % ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ (bao gồm cả ngân sách địa phương).

– Cột 9, 10: ghi từ tháng năm Start báo giảm đến tháng năm thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng.

– Cột 11: Ghi mã đối tượng của thẻ BHYT giảm, mã tỉnh giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT và các ghi chú khác.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com