Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do đại dịch Covid-19

0

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do đại dịch Covid-19

Để giúp cho người dân có thể dễ dàng hưởng chế độ hỗ trợ của Chính phủ do đại dịch Covid-19, thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến cho các bạn mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do đại dịch Covid-19.

Đơn đề nghị này được ban hành tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg vào ngày 24/04/2020. Dưới đây sẽ là một số mẫu đơn đề nghị, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn đề nghị hỗ trợ dành cho hộ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________________

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …….

I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

1. Tên hộ kinh doanh: ……………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh: ……………………….…………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………

4. Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ……………………….

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

1. Họ và tên: ……………….. Ngày….tháng….năm sinh: ………………

2. Dân tộc: ……………………… Giới tính: …………………………….

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…….……

Ngày cấp: …./…./…….Nơi cấp………………………..……………………

4. Số điện thoại: …………………….Địa chỉ email (nếu có)……………

5. Nơi ở hiện nay (1):……………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……/…../……. đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …… triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….. xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

Ο Tài khoản (Tên tài khoản…….Số tài khoản tại ngân hàng:…….)

Ο Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

Ο Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn là Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

.……, ngày ….. tháng ….. năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Đề nghị hỗ trợ dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …….

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên:…………………Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……….

2. Dân tộc: ……. Giới tính:……………………………..

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………

Ngày cấp: ……./……../. Nơi cấp:……………………………………………………………………….

4. Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………….

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

1. Ngày ……/…../2020, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:……………………………..…………..…….

2. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:…………………..đồng/tháng

3. Số sổ bảo hiểm xã hội:……………………………………….

Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do:………………………

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

1. Công việc chính:……………………………………………………

2. Thu nhập hiện nay: ……………..đồng/tháng

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

Ο Tài khoản (Tên tài khoản:….…. Số tài khoản:…….Ngân hàng:…….)

Ο Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

Ο Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn đề nghị là…………………………………1

.………, ngày ……. tháng ….. năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 1. Bản sao một trong các giấy tờ sau:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

– Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

Đề nghị hỗ trợ dành cho người giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên: ………………Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./…………

2. Dân tộc: ……. Giới tính:……………

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………………….

Ngày cấp: ……./……../………. Nơi cấp:……………………………….

4. Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:………………………………………….

5. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): ……………………….

Số thẻ bảo hiểm y tế:……………………………………….

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM

1. Công việc chính 1:

Ο Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

Ο Thu gom rác, phế liệu

Ο Bốc vác, vận chuyển hàng hóa

Ο Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách

Ο Bán lẻ vé số lưu động

Ο Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe

2. Nơi làm việc 2:…………………………………………………….

3. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:………….. đồng/tháng

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

1. Công việc chính:……………………………………………….

2. Thu nhập hiện nay: ……………………….đồng/tháng.

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

Ο Tài khoản (Tên tài khoản:….…. Số tài khoản: ……Ngân hàng: …..….)

Ο Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

Ο Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

….ngày……tháng….năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động

2. Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh

Leave A Reply

Your email address will not be published.