Mẫu đơn xin vào học lớp 6

0

Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Năm học 2020 – 2021, tuyển sinh đầu cấp vẫn được thực hiện theo 2 hình thức: online và Nộp trực tiếp tại trường. Sau khi trúng tuyển vào lớp 6, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị đơn xin nhập học lớp 6 cho con em mình.

Mẫu đơn xin nhập học vào lớp 6 cần ghi rõ thông tin cá nhân của học sinh, cũng như kết quả học tập của năm học 2019 – 2020. Sau đó học sinh, cha mẹ hoặc người đỡ đầu ký vào, rồi nộp cho nhà trường. Mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo mẫu đơn xin vào lớp 6 trong bài viết dưới đây:

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO………………
TRƯỜNG THCS…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
—————————-

Số đơn: …….

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20… – 20…

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường THCS …….

Em tên là: ………………………Nam, Nữ:……….

Sinh ngày: …../……./…..Tại (quận, TP) ……….Dân tộc:………………

Hiện ngụ tại số: ………Đường: ………Phường: ……..Quận: ………..

Hộ khẩu thường trú: …………Điện thoại:…….

Họ và tên cha: ……………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………Điện thoại….…

Họ và tên mẹ: ………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………….Điện thoại……

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………..… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối năm Xếp loại cả năm Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt Toán Tổng cộng Học lực Hạnh kiểm Không
         

Ở trường:
Ở trung tâm:

 

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS………………….

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên

Họ và tên …………………….

Leave A Reply

Your email address will not be published.