Mẫu giải quyết cho khách quá cảnh vào tham quan du lịch tại Việt Nam

Mẫu giải quyết cho khách quá cảnh vào tham quan du lịch tại Việt Nam

Mẫu giải quyết cho khách quá cảnh vào tham quan du lịch tại Việt Nam

BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Số: /A72-P2
V/v giải quyết cho khách
quá cảnh vào tham quan du lịch

Hà Nội, ngày tháng năm

Kính gửi: ………………………………….


Trả lời công văn số… ngày… tháng…. năm….. của Công ty về việc đề nghị giải quyết cho ….. khách quá cảnh Việt Nam tham quan du lịch từ………. đến…………., Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

1. Về nhân sự của…. khách không có gì trở ngại (danh sách kèm theo).

2. Đề nghị Công ty liên hệ với……. để nhận giấy phép tham quan du lịch Việt Nam./.

Nơi nhận:
Như trên;
– Lưu:

TL. CỤC TRƯỞNG

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com