Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền là biểu mẫu được sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giấy biên nhận tiền thường đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền. Sau đây là mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất được Business-letters.com cập nhật và gửi đến người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…… tại , Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………….

Số chứng minh thư: ……….Ngày cấp:……. Nơi cấp:…………

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………

Số chứng minh thư: ………..Ngày cấp:………. Nơi cấp:……….

Đại chỉ:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số: được lập ngày…..tháng…..năm 20…. tại Ông/Bà:

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:………….. VNĐ (viết bằng chữ: ).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ………, ngày…tháng…năm…
BÊN GIAO TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp: …….Nơi cấp:………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền: (Viết bằng chữ: ) theo thỏa thuận .

 

Ký và ghi rõ họ tên

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com