Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình được chúng tôi tổng hợp chi tiết, mới nhất. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình là giấy chứng nhận hộ kinh doanh cho cá nhân một gia đình nào đó đăng ký kinh doanh một mặt hàng nhất định hoặc kinh doanh hàng tạp hóa nhỏ lẻ. Nội dung trong mẫu giấy chứng nhận ghi rõ tên hộ kinh doanh và địa điểm kinh doanh hiện tại, số điện thoại, fax, số vốn kinh doanh ban đầu và tên người đại diện kinh doanh….Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN
TÊN CƠ QUAN ĐKKD
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số: ………………..

Đăng ký lần đầu, ngày … .. tháng … năm ……………

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………. Fax: …………………………………………………

Email: ………………………………………………. Website: ………………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………………

4. Vốn kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………….

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ..…/..…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ……………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ……………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

STT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Giá trị phần vốn góp (VNĐ) Tỷ lệ (%) Số giấy chứng minh nhân dân Ghi chú

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com