Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Business-letters.com xin giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dành cho doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên.

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh..
Phòng đăng ký kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Số ………………………………………….

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………………….………………

Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………..…………………

Tên viết tắt:………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………Fax:………………………Email: …….……………………………….

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………..

4. Vốn điều lệ: …………………………………………………………………………………………………..

5. Tên chủ sở hữu: …………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập (đối với tổ chức) của ……………..số…………. ngày: ……………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số: …….. do: …… cấp ngày: ……/……./…….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………. Fax:…………………………………………………….

6. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: …………………….. Nam/Nữ

Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …… …./ ………./ ……………. Dân tộc: ……….Quốc tịch:……………………………….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:……………………………………………………………..

Ngày cấp: ………/ ………../ ………… Nơi cấp:………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….………………………………

Chữ ký: ………………………………………………………………………………………………………………

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:………………………………………………………………..……………………..

8. Tên, địa chỉ Office đại diện:…………………………………………………………………………..

…………., ngày … ……..tháng ………….năm ……..

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.