Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

Ngày………tháng…….năm……

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

1. Nội dung:

Stt

Nội dung đào tạo

Người đào tạo

Hình thức đào tạo

Thời gian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2. Danh sách

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ghi chú

Người lập

Chủ quản

Trưởng P. HC-NS

Tổng Giám đốc

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com