Mẫu kế hoạch đào tạo

Mẫu kế hoạch đào tạo

Mẫu kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Thực hiện theo yêu cầu đào tạo về……

Phòng TCHCNS lập kế hoạch đào tạo như sau:

1. Chức danh đào tạo (MSCV:……………….):

Thuộc các Bộ phận: ……………………………………………………………………………………

Số lượng cần đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Mục đích đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

Mức độ giải quyết được công việc sau khi đào tạo: …………………………………………………..

Cách đào tạo: ……………………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo: ……………………………………………………………………………………

2. Chức danh đào tạo (MSCV:……………….):

Thuộc các Bộ phận: ……………………………………………………………………………………

Số lượng cần đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Mục đích đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

Mức độ giải quyết được công việc sau khi đào tạo: …………………………………………………..

Cách đào tạo: ……………………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………………………………

Chủ quản

Trưởng Phòng TCHCNS

Tổng giám đốc

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com