Mẫu Quyết định phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

Mẫu Quyết định phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can. Đây là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can. Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

VIỆN KIỂM SÁT ……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:…../QĐ-VKS…-…

…………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……………….……

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Căn cứ các điều 41, 165 và 180 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số……. ngày…… tháng…… năm…… và Văn bản đề nghị phê chuẩn số….. ngày……. tháng….. năm …….. của ………….. đối với……………… về tội…………….. quy định tại khoản ……. Điều..…… Bộ luật Hình sự là có căn cứ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số…… ngày…. tháng…… năm …… của5…………………………

Điều 2. Yêu cầu……………..…… tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

Nơi nhận:

– Cơ quan có thẩm quyền điều tra;

– ………………………..;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)