Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai trực tiếp với cơ quan thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập
từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……Năm ….…

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………………………..

[03] Mã số thuế:

[04] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

[05] Điện thoại:…………………[06] Fax:….…………. [07] Email:……………..

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

[08]

a

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

[09]

b

Tiền thưởng

[10]

c

Thu nhập khác

[11]

d

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam

[12]

2

Các khoản giảm trừ

[13]

a

Cho bản thân

[14]

b

Cho người phụ thuộc

[15]

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[16]

d

Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc

[17]

3

Tổng thu nhập tính thuế

[18]

4

Tổng số thuế phải nộp trong kỳ

[19]

CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Ngày sinh

Số CMND

Số hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

1

2

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…………, ngày …… tháng …. năm ………

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com