Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Business-letters.com xin giới thiệu Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: – [ ] Quý…… Năm……

– [ ] Từ tháng ……/…….. đến tháng……/……..

Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm

+ Quyết toán hết vào năm đầu

(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………….

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:………………….

Ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com