Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Mẫu sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là biểu mẫu do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính.

Nội dung trong mẫu sổ cấp bằng tốt nghiệp THCS cần ghi đầy đủ những nội dung như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp. Đây là mẫu biểu mới nhất được ban hành theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CƠ QUAN CẤP VĂN BẰNG
——-

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Quyết định công nhận tốt nghiệp số ….. ngày…tháng…. năm….

Năm tốt nghiệp: ……………………..

Học sinh trường: ……………….

Hình thức học: …………………………..

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
Số TT Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Xếp loại tốt nghiệp Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp văn bằng Ghi chú

Địa danh, ngày ….. tháng …. năm ………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP VĂN BẰNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)