Mẫu thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm

Mẫu thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm

Mẫu số 09-MST: Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm là mẫu thông báo dùng cho cục thuế, chi cục thuế thông báo về việc người nộp thuế đã chuyển kinh doanh tới địa điểm khác.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Nội dung trong mẫu thông báo cần trình bày rõ thông tin địa chỉ của địa điểm mới, tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi, tình hình quyết toán hóa đơn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tải mẫu tại đây.

Mẫu 09-MST: Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-
Số: ……/TB-CT(CCT) ….., ngày …. tháng … năm …

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày… tháng … năm …

Kính gửi:…………………………

Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………… xin thông báo:

Người nộp thuế: …………………………

MST/MSDN:…………………………………

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ: ……….. Quận/huyện: ……

Tỉnh/TP: …….………………………………

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: ………… Quận/huyện: ……

Tỉnh/TP: ……………..……………………

Số điện thoại liên hệ mới: ……………

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Hồ sơ khai thuế phải nộp Kỳ tính thuế Trạng thái(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp) Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có) Đề nghị tiếp tục xử lý
Tên hồ sơ Ký hiệu

2. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Loại thuế

Mã tiểu mục

Kỳ thuế

Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp

Số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa

Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

2. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra:

……………………………………………

3. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

– Đã quyết toán hoá đơn: ……………….

– Không sử dụng hoá đơn: ………………

4. Nhận xét khác:

……………………………………………

……………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………………….;

– Lưu: VT, …….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com