Mẫu tờ trình cử đi đào tạo

Mẫu tờ trình cử đi đào tạo

Mẫu tờ trình cử đi đào tạo

TỜ TRÌNH
V/v cử cán bộ đi đào tạo

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của……………………………

– Phòng HCNS đề nghị Tổng Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

1. Nội dung khoá đào tạo

2. Địa điểm

3. Thời gian

4. Thành phần

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

5. Kinh phí:

Người lập

Trưởng Phòng HCNS

Tổng Giám đốc

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com