Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án đầu tư với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền …

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: …….. (ghi tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

Sau khi nghiên cứu danh mục dự án được công bố ngày ….. trên ….. (ghi ngày công bố và phương tiện phát hành), chúng tôi:

Tên nhà đầu tư: ……………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. (ghi địa chỉ trụ sở chính)

Địa chỉ liên lạc: ………….…..; Số điện thoại: …………………………..; Thư điện tử (e-mail): ……………………………….. đăng ký tham gia thực hiện dự án ……………… (ghi tên dự án và số thứ tự trong danh mục dự án đã công bố).

……, ngày ….. tháng ….. năm ………

Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

Đối với liên danh dự thầu, phải ghi rõ tên/quốc tịch của tất cả các thành viên thuộc liên danh; trường hợp đấu thầu quốc tế, phải ghi rõ quốc tịch của nhà đầu tư.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com