Mẫu văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

Mẫu văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

Mẫu văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ

…………(1)………..
…………(2)………..
————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
Số: /…..-…….
V/v đề nghị thành lập,
cho phép thành lập …(3)…
………., ngày …. tháng …. năm 20….

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………….(4) đề nghị thành lập, cho phép thành lập …………………………..(5)……………………………….

1. Lý do đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập:

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: …………………………………(6)…………………………..

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….(7)…………………………….

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): …………………………………..(8)…………………..

Số điện thoại: ………………………………… Fax: …………………………………………….

Website (nếu có): ……………………………… Email:……………………………………………

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ngành, nghề đào tạo và trình độ đào tạo

a) Tại trụ sở chính

b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có)

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh

a) Tại trụ sở chính

– Đối tượng tuyển sinh: ………………………………………………………………………………………….

– Quy mô tuyển sinh:

TT Tên ngành, nghề và trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Dự kiến quy mô tuyển sinh
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I Cao đẳng (9)
1
II Trung cấp (10)
1
III Sơ cấp (11)
1
IV Tổng cộng

b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ghi riêng cho từng phân hiệu/địa điểm đào tạo

– Đối tượng tuyển sinh: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Quy mô tuyển sinh:

TT Tên ngành, nghề và trình độ đào tạo Thời gian đào tạo Dự kiến quy mô tuyển sinh
20.. 20.. 20.. 20.. 20..
I Cao đẳng (12)
1
II Trung cấp (13)
1
III Sơ cấp (14)
1
IV Tổng cộng

(Kèm theo đề án thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

Đề nghị ……………………………(15)……………………………………. xem xét quyết định./.

(16)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn mẫu văn bản đề nghị thành lập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp:

(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2): Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;

(3), (5), (6): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);

(4): Ghi tên đầy đủ của cơ quan chủ quản đối với đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục;

(7): Ghi địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập;

(8): Ghi địa điểm dự kiến đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập;

(9), (12): Trường cao đẳng điền thông tin vào nội dung này;

(10), (13): Trường cao đẳng (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ trung cấp), trường trung cấp điền thông tin vào nội dung này;

(11), (14): Trường cao đẳng, trường trung cấp (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp), trung tâm giáo dục nghề nghiệp điền thông tin vào nội dung này;

(15): Người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

(16): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.