Nghị định 80/2020/NĐ-CP

0

Nghị định 80/2020/NĐ-CP

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP vào ngày 08/07/2020. 

Cụ thể, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của khoản viện trợ, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định bằng hình thức tổng hợp ý kiến hoặc tổ chức hội nghị thẩm định. Trường hợp khoản viện trợ không đủ điều kiện tiếp nhận, cơ quan chủ quản thông báo cho bên cung cấp viện trợ về quyết định không tiếp nhận viện trợ. Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức quản lý chương trình, dự án do cơ quan chủ quản quyết định áp dụng 1 trong 3 hình thức sau: Sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực quản lý và thực hiện dự án đối với dự án quy mô dưới 200.000 USD; Sử dụng Ban quản lý đang hoạt động để quản lý chương trình, dự án mới; Thành lập Ban quản lý riêng cho từng chương trình, dự án.

Ngoài ra, trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng trong quá trình thực hiện chương trình, dự án, các bên có trách nhiệm thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được sự thỏa thuận giữa các bên, việc giả quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày 17/09/2020. Sau đây là nội dung của nghị định xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Nghị định 80/2020/NĐ-CP

Leave A Reply

Your email address will not be published.