Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP

Điều 4. Đương s trong v án tranh chp v i sản chung ca dòng họ

1. Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của ng họ là người

khởi kiện yêu cầu a án giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng h.

2. Bị đơn trong vụ án tranh chấp về i sản chung ca dòng họ ngưi

bkiện. Bị đơn thể là thành viên dòng họ hoặc người không phải thành viên

dòng họ nhưng quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung của ng họ.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

3. Người quyền lợi, nghĩa v liên quan trong ván tranh chấp về i sản

chung của ng họ là người tuy không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải

quyết vụ án liên quan đến quyền lợi, nghĩa v ca họ. Ngưi quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan bao gồm thành viên khác của ng họ và ngưi không phải

thành viên ng họ. Tnh viên kc của ng họ đưc xác định người

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu được đương sự đề ngh và Tòa án chấp nhận

trước khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Điều 5. Đa chcủa ngưừi bị kiện, người quyn lợi, nghĩa vliên quan

trong yụ án tranh chp v i sản chung của dòng họ

1. Địa chỉ i trú của ngưi bkiện, nời quyn lợi, nghĩa vliên

quan trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ được xác định theo

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự ớng dẫn tại Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết

s 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án

nhân dân tối cao ng dẫn mt số quy định tại khon 1 và khon 3 Điều 192

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trlại đơn khi kiện, quyền nộp

đơn khởi kiện lại v án.

2. về địa ch ca ngưi quyn lợi, nghĩa v liên quan à thành vn

ng họ:

a) Trường hợp đương sự cung cấp được địa chỉ ca thành vn ng họ thì

Tòa án đưa họ o tham gia tố tụng với cách nời quyền lợi, nghĩa v

liên quan;

b) Trường hợp đương sự không cung cấp được địa chỉ của thành viên dòng họ

thì Tòa án kng đưa họ vào tham gia ttụng với tư cách là ni có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan. Quyền, nghĩa vụ của thành viên dòng họ chưa tham gia tố tụng

sẽ được giải quyết bng một v án khác khi có yêu cầu.

Điu 6. Nhp vụ án tranh chp v tài sản chung ca dòng h

a án nhp hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về i sản chung của dòng họ

khi có đủ các điều kin sau đây:

1. Việc nhập để giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp lut;

2. Các yêu cầu khởi kiện ng liên quan đến tài sản chung của ng họ;

3. Việc nhập và việc giải quyết trong ng mt v án không nh hưởng đến

quyền và lợi ích hp pp của đương s.

2