Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12

Nghị quyết 28/2016/QH14 sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Key XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2016.

Theo đó, quy định về các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất tại Nghị quyết 55/2010/QH12 được Nghị quyết số 28/2016 sửa đổi gồm có các đối tượng sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất;
  • Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Nghị quyết 28/2016 về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế

– Đồng thời, Nghị quyết 28/2016 bổ sung thêm quy định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

– Bên cạnh đó, Nghị quyết số 28/QH14 quy định đối với diện tích đất được Nhà nước giao cho tổ chức và các đơn vị đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho các tổ chức, cá nhân khác nhận thầu sản xuất nông nghiệp thì phải tiến hành thu hồi đất theo quy định và nếu chưa thu hồi thì phải nộp 100% tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp.

– Nghị quyết 28/QH14 hướng dẫn thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ thực hiện từ ngày 01/01/2017 đến hết 31/12/2020. Ngoài ra, Nghị quyết số 28 bãi bỏ quy định về đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Nghị quyết 28/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2017.