Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy

Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy

Mẫu 15-KNĐ là mẫu nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy, đưa ra những nhận xét ưu điểm, khuyết điểm của Đảng viên dự bị, đối chiếu với quy định và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam để công nhận Đảng viên chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu nghị quyết trong bài viết dưới đây:

ĐẢNG BỘ……………………………..

CHI BỘ………………………………..

Số:………..- NQ/ĐU

Mẫu 15-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày……tháng…….năm……….

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày………tháng………năm……….., đảng uỷ……………………………………………………………..

đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị……………………………………………………

trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng uỷ viên…………đ/c. Có mặt:………….đ/c. Vắng mặt:……………đ/c.

Lý do vắng mặt:…………………………………………………… ……………………………………………..

Chủ trì hội nghị:……………………………………… Chức vụ:………………………………………………

Thư ký hội nghị:…………………………………………………… ……………………………………………..

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị……………………………………………. như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đảng uỷ nhận thấy đảng viên dự bị………………………………………… xứng đáng được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của………….đ/c (đạt…….%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành…………đ/c (……….%), với lý do:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đảng uỷ…………………………………………………………………………………………….đề

nghị Ban thường vụ………………………………………………..xét, quyết định công nhận

đảng viên dự bị…………………………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

– Ban thường vụ………………….

(để báo cáo).

Lưu Office đảng uỷ.

T/M ĐẢNG ỦY

(Ký, ghi rõ họ tên)