Luật báo chí 2016

Luật báo chí 2016 Luật Báo chí 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo…

Thông tư 28/2017/TT-BGTVT

Thông tư 28/2017/TT-BGTVT Ngày 29/08/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 28/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 01/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn…

Công văn 3991/BHXH-TCKT

Công văn 3991/BHXH-TCKT Để thuận tiện cho việc sử dụng hóa đơn điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian gần đây, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 3991/BHXH-TCKT năm 2017 sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí khám…

Thông tư 261/2016/TT-BTC

Thông tư 261/2016/TT-BTC Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải; người nộp phí, lệ phí hàng hải; cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải; cơ sở, nguyên tắc xác định số tiền phí, lệ phí hàng hải và biểu…

Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng. Theo đó, các tiêu chuẩn đánh…