Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Thông tư 01/2018/TT-VPCP Từ ngày 06/01/2018, Thông tư 01/2018/TT-VPCP do Office Chính phủ ban hành ngày 23/11/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong…

Thông tư 99/2018/TT-BTC

Thông tư 99/2018/TT-BTC Ngày 01/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Thông tư Start có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.…

Thông tư 105/2018/TT-BTC

Thông tư 105/2018/TT-BTC Từ ngày 01/01/2019, Thông tư 105/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Theo…