Phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

0

Phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là biểu mẫu được lập ra để ghi chép về việc chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu.

Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin như: thông tin về doanh nghiệp, nội dung đánh giá chấm điểm. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

HỘI ĐNG XÉT CHỌN DOANH
NGHIỆP KH&CN TIÊU BIỂU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….., ngày ….. tháng…. năm…….

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
Xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 20…

– Họ và tên chuyên gia:………………………………..

– Đơn vị công tác:………………………………………..

…………………………………………………………………..

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:………………………………..

2. Địa chỉ: ……………………………………………

3. Ngành nghề kinh doanh: ……………………..

4. Giấy chứng nhận DN KH&CN số:…………; Ngày cấp:…………; Nơi cấp:…….

lI. Đánh giá, chấm điểm:

Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Năm 20… Năm 20… Điểm TB
1. Tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu (%) 250
– Tỷ lệ doanh thu đạt từ 30% 150
– Tỷ lệ doanh thu đạt từ 50% 200
– Tỷ lệ doanh thu đạt từ 70% 250
2. Tỷ lệ kinh phí dành cho R&D/ Tổng doanh thu (%) 150
– Tỷ lệ dưới 2% 70
– Tỷ lệ từ 2% đến dưới 5% 100
– Tỷ lệ từ 5% trở lên 150
3. Tỷ lệ kinh phí xây dựng và quảng bá thương hiệu / Tng doanh thu (%) 100
– Tỷ lệ từ 5% đến dưới 10% 70
– Tỷ lệ từ 10% trở lên 100
4. Thu nhập bình quân của người lao động 100
– Từ 5 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng 70
– Từ 10 triệu đồng/tháng trở lên 100
Tiêu chí đánh giá Điểm ti đa Điểm đánh giá
5. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân lực 100
6. Doanh nghiệp có thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc phòng nghiên cứu và phát triển 100
7. Phối hp với các tchức, nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu, Trường đại học nghiên cu đổi mới sáng tạo công nghệ, sản phẩm 50
8. Đạt các giải thưởng theo quy định 100
– Đạt giải thưởng cấp Bộ, ngành, địa phương 70
– Đạt giải thưởng cấp quốc gia 100
9. Dự kiến mô hình kinh doanh phát triển sản phẩm mới hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 50

Tổng điểm: ……../1000 điểm

Nhn xét khác:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

…………………………………………………….

Ngày….. tháng….. năm 20…
(Ký, ghi rõ họ tên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.