Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT

Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT

Chính thức vào ngày 27/03/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính phòng chống thiên tai, tại Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start chính thức vào ngày được ban hành. Sau đây, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của quyết định.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

Số: 1126/QĐ-BNN-PCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 1126/QĐ-BNN-PCTT

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Office Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Office Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Office Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Office Chính phủ (Cục KSTTHC);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cổng thông tin điện tử Bộ;
– Office Bộ (Phòng KSTTHC);
– Lưu: VT, PCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-BNN-PCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

____________________

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Quy trình nội bộ số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Thẩm định các hoạt động sử dụng bãi sông liên quan đến đê điều nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng phê duyệt

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ);

quá hạn (0đ))

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

1 1/4 ngày – 03 ngày

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Office và Lãnh đạo Tổng cục; chuyển hồ sơ cho Vụ Quản lý Đê điều xử lý ,

Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

1/2 ngày

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo Thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản; gồm các bước sau:

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/Lãnh đạo Vụ Quản lý Đê điều

02 ngày

Dự thảo trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thông báo

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Office

1/2 ngày

Ký văn bản thông báo

Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

1/2 ngày

b) Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

25 ngày

Bước 3

Dự thảo văn bản thẩm định và trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thẩm định

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Office

01 ngày

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt, trả kết quả giải quyết TTHC

1 3/4 ngày

– Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

01 ngày

– Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

– Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

– Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Quy trình nội bộ số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và các hoạt động xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ))

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

1 1/4 ngày – 03 ngày

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Office và Lãnh đạo Tổng cục; chuyển hồ sơ cho Vụ Quản lý Đê điều xử lý

Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

1/2 ngày

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo Thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản; gồm các bước sau:

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/Lãnh đạo Vụ Quản lý Đê điều

02 ngày

Dự thảo trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thông báo

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Office

1/2 ngày

Ký văn bản thông báo

Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

1/2 ngày

b) Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

Bước 3

Dự thảo văn bản thỏa thuận và trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thỏa thuận

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Office

01 ngày

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt, trả kết quả giải quyết TTHC

1 3/4 ngày

– Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Tổng cục/

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

01 ngày

– Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

– Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

– Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Quy trình nội bộ số: 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ)
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, quét (scan) lưu trữ hồ sơ điện tử. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa. 01 giờ
Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục (hoặc Lãnh đạo Office), chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học công nghệ và HTQT. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Đơn vị được giao nhiệm vụ. 01 giờ
Lãnh đạo KHCN&HTQT phân công cán bộ xử lý hồ sơ. Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ. Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ nhận hồ sơ. 01 giờ

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh, trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản, vào sổ văn bản, phát hành và trả thông báo cho tổ chức, cá nhân.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ nhận hồ sơ / Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT/Lãnh đạo Tổng cục 1/2 ngày
b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ. 01 giờ
Bước 2 Xem xét, thẩm định, hồ sơ Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ. 06 giờ
Bước 3 Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục hành chính, trình Lãnh đạo Vụ Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ. 02 giờ
Bước 4 Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản giải quyết TTHC Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT. 01 giờ
Bước 5 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Tổng cục
– Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan Văn thư Tổng cục 01 giờ
– Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế Văn thư Tổng cục /Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ. 01 giờ
– Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ 01 giờ
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính 02 ngày