Quyết định 175/QĐ-TTg

0

Quyết định 175/QĐ-TTg

Quyết định 175/QĐ-TTg, là văn bản pháp luật mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới ban hành vào ngày 03/02/2020, về việc cấp hóa chất khử trùng môi trường cho Bộ Y tế. Văn bản này sẽ co hiệu lực Start từ ngày ban hành. Sau đây là nội dung của quyết định, xin mời tất cả các các bạn cùng tham khảo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 175/QĐ-TTg

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 175/QĐ-TTg

Về việc xuất cấp hoá chất khử trùng môi trường từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế

————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 400/BYT-KH-TC ngày 01 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp không thu tiền 05 tấn Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Việc phân bổ, tiếp nhận và sử dụng số hoá chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Leave A Reply

Your email address will not be published.