Quyết định 352/QĐ-BHXH

0

Quyết định 352/QĐ-BHXH

BO HIM XÃ HI VIT NAM

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Đc lp T do Hnh phúc

QUY CHẾ

Hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

ngành Bảo hiểmhội

(Ban hành kèm theo Quyết đnh s /QĐBHXH ny tháng năm 2020

của Tổng Giám đốc Bảo hiểmhội Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động của Cổng Dịch vụ công Hệ thống

thông tin một cửa điện tử của Bảo hiểmhội Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm hội Việt Nam, Bảo hiểm hội các

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Các tổ chức, nhân tham gia cung cấp thông tin, dịch vụ công trực

tuyếnquản trị vận hành Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểmhội Việt Nam.

3. Các tổ chức, nhân khai thác sử dụng thông tin dịch vụ công trực

tuyến do Bảo hiểmhội Việt Nam cung cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm hội Việt Nam: cổng tích hợp thông

tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

trên sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của

Ngành.

2. Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bảo hiểm hội Việt Nam: hệ

thống thông tin nội bộ chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình

hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bảo hiểm

hội; được phép kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác theo quy

định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

về thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành

chính (sau đây viết tắtNghị định số 61/2018/NĐ-CP).

3. Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm hội Việt Nam (gọi tắt dịch

vụ công trực tuyến) dịch vụ hành chính công của Bảo hiểm hội Việt Nam

Leave A Reply

Your email address will not be published.