Quyết định 355/QĐ-BGTVT

Quyết định 355/QĐ-BGTVT

Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi bãi bỏ, đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành hành vào ngày 10/03/2020 bằng Quyết định 355/QĐ-BGTVT.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày 01/04/2020. Sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung của Quyết định 355/QĐ-BGTVT