Quyết định 823/QĐ-BNN-CN

Quyết định 823/QĐ-BNN-CN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐBNNCN ngày tháng năm

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên thủ tục hành chính

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

Trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm

Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Công nhận dòng, giống vật nuôi mới

Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

(Cục Chăn nuôi)

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn

nuôi theo đặt hàng

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn

nuôi theo đặt hàng

Thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn

chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất

khẩu

Thừa nhận quy trình khảo nghiệm công

nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn

nuôi theo đặt hàng

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn

nuôi theo đặt hàng

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Sở Nông nghiệp

Phát triển nông thôn

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn

nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn