Quyết định ban hành Chương trình hoạt động Công đoàn

0

Quyết định ban hành Chương trình hoạt động Công đoàn

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn đọc mẫu Quyết định ban hành Chương trình hoạt động Công đoàn năm 2019 – 2020 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Quyết định ban hành Chương trình hoạt động Công đoàn được lập ra nhằm xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020 của đơn vị, bảo đảm tính khả thi, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Quyết định ban hành Chương trình hoạt động Công đoàn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH……..
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
—–o0o—–

Số: …/QĐ-CĐGD .., ngày tháng năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH ………….

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT – BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm học 2019 – 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo …………. ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ – SGDĐT ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo ………….;

Xét đề nghị của Thường trực Công đoàn ngành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh …………..

Điều 2. Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc căn cứ Chương trình này, xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020 của đơn vị mình bảo đảm tính khả thi, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Điều 3. Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– LĐLĐ tỉnh;
– CĐGD Việt Nam;
– Sở GDĐT (Để phối hợp);
– TTCĐN (Để chỉ đạo);
– CĐCS trực thuộc (Để thực hiện)
– Lưu: …………

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Chương trình hoạt động công đoàn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH……..
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
—–o0o—–

.., ngày tháng năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 99/QĐ-CĐGD, ngày … tháng …năm 2019 của Công đoàn Giáo dục tỉnh ………….)

Tháng 9 năm 2019

1. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” chào mừng 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

2. Phối hợp với Sở GD&ĐT:

– Chỉ đạo khai giảng năm học mới và “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” (ngày 05/9/2019); Chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng.

– Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm học 2019 – 2020.

– Tổ chức Lễ Phát thưởng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh cho học sinh xuất sắc của tỉnh năm 2019.

– Tổ chức giải bơi học sinh phổ thông năm 2019.

– Xây dựng các tiêu chí thi đua của ngành.

3. Chỉ đạo Công đoàn các đơn vị:

– Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020.

– Tiếp tục triển khai học tập nội dung các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá, xếp loại CĐCS vững mạnh.

– Đăng ký xây dựng CĐCSVM, các danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020 (có văn bản chỉ đạo riêng).

4. Chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền:

– Vận động CBNGNLĐ tích cực tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đổi mới đất nước; quán triệt, triển khai một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết TW6, TW7, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4… và những chủ trương, nghị quyết mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Bộ GD&ĐT.

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các cuộc vận động trong ngành và phong trào thi đua“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Học tập nội dung tiêu chí thi đua về thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, CĐGD Việt Nam, các Sở GDĐT các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ (vùng 2).

– Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

– Tuyên truyền giáo dục tháng cao điểm về An toàn giao thông.

– Phân công chuyên môn, công tác trong đơn vị.

Tháng 10 năm 2019

1. Tổ chức hội nghị giao ban cán bộ CĐCS đơn vị trực thuộc năm học 2019 -2020, lần thứ nhất.

2. Tập hợp danh sách các đơn vị đăng ký xây dựng CĐCSVM, các danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020.

3. Phối hợp với Sở GD&ĐT:

– Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đầu năm học (thời gian hoàn thành trước ngày 10/10/2019).

– Tổ chức hội thi học sinh THPT kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, tham gia chỉ đạo Hội giảng các cấp học nhân ngày Bác Hồ gửi thư cho thầy và trò ngành giáo dục, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS; Hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo” năm 2019 và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019.

4.Chỉ đạo UBKT Công đoàn ngành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

5. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền:

– Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

– Đóng 2% kinh phí công đoàn năm 2019 về Tài khoản của Công đoàn ngành qua Kho bạc Nhà nước.

Tháng 11 năm 2019

1. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong toàn ngành. Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).

2. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN ở một số CĐCS trực thuộc.

3. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn.

4. Phối hợp với Sở GDĐT:

– Tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT.

– Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Khảo sát, thống kê cán bộ, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

5. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị lập Dự toán kinh phí công đoàn năm 2020.

6. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền:

– Tổ chức Hội giảng, tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Phát động thi đua chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

Tháng 12 năm 2019

1. Tổ chức Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành CĐGD tỉnh khoá XVI.

2. Thu nhận báo cáo, tập hợp số liệu, chuẩn bị sơ kết công đoàn học kỳ I.

3.Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hoạt động UBKT công đoàn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị, trường học.

4. Tổ chức Giải bóng đá nam liên công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

5. Phối hợp với Sở GDĐT:

– Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học; thi chọn HSG, HVG lớp 12.

– Tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh …………. lần thứ VII (từ tháng 12/2019 – 3/2020).

– Chỉ đạo việc thực hiện chương trình, tổ chức ôn tập kiểm tra, đánh giá xếp loại học kỳ I năm học 2019 – 2020.

– Kiểm tra kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ở một số đơn vị.

– Tổ chức cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị đi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn ở tỉnh ngoài.

6. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị:

– Tiếp tục phát động thi đua chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

– Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2019 – 2020.

– Quyết toán kinh phí công đoàn năm 2019.

Tháng 01 năm 2020

1. Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2019 – 2020.

2. Duyệt Quyết toán kinh phí CĐCS các đơn vị trực thuộc năm 2019.

3. Phối hợp với Sở GDĐT:

– Tổ chức thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2020; Giao lưu tài năng tiếng Anh học sinh tiểu học cấp tỉnh.

– Chỉ đạo các đơn vị, trường học đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

– Tổ chức tặng quà cho cán bộ, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý.

– Chỉ đạo các đơn vị nghỉ tết nguyên đán Canh Tý đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm theo kế hoạch chỉ đạo của ngành.

– Phát động phong trào “Tết trồng cây nhớ ơn Bác” xây dựng cảnh quan môi trường “ Xanh – Sạch – Đẹp” trong các đơn vị, trường học.

4. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020).

Tháng 02 năm 2020

1. Phát động phong trào thi đua trong nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động chào mừng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế phụ nữ.

2. Phối hợp với Sở GDĐT:

– Tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh …………. lần thứ VII.

– Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi GDTX cấp THPT lần thứ VIII.

3. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền:

– Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020).

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân mới.

– Tổ chức trồng cây nhân dịp đầu xuân mới.

– Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN.

Tháng 3 năm 2020

1. Tổ chức hội nghị giao ban cán bộ CĐCS đơn vị trực thuộc năm học 2019 -2020, lần thứ 2.

2. Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Phối hợp với Sở GDĐT:

– Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS; thi tài năng tiếng Anh học sinh lớp 8 THCS, lớp 11 THPT.

– Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua, tổ chức kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

– Kiểm tra kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ở một số đơn vị.

Tháng 4 năm 2020

1. Tổ chức Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành CĐGD tỉnh khoá XVI.

2. Tiếp tục khảo sát kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh ở một số đơn vị.

3. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị tự kiểm tra chấm điểm, xếp loại CĐCS vững mạnh.

4. Tập hợp kết quả tự chấm điểm xếp loại tiêu chí thi đua các đơn vị.

5. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền:

– Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày giải phóng Miền nam 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Báo cáo kết quả, chấm điểm tiêu chí thi đua thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương năm học 2019 – 2020.

6. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở chuẩn bị tổng kết hoạt động Công đoàn, hoạt động UBKT, công tác nữ, bình xét, xếp loại thi đua năm học 2019 – 2020.

7. Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo CĐCS các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2020; hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5).

Tháng 5 năm 2020

1. Tiếp tục khảo sát, đánh giá kết quả xếp loại tiêu chí thi đua, kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh ở một số đơn vị năm học 2019 – 2020.

2. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị tổng kết hoạt động công đoàn, UBKT, công tác nữ, bình xét thi đua, tự chấm điểm CĐCSVM năm học 2019 – 2020.

3. Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân”; Dự và chỉ đạo hoạt động “Tháng công nhân”, tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động ở một số đơn vị trực thuộc.

4. Phối hợp với Sở GDĐT:

– Chỉ đạo các đơn vị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Chỉ đạo các đơn vị tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, giám đốc và chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2019 – 2020.

– Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020.

– Đánh giá, xếp loại tiêu chí thi đua thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương năm học 2019 – 2020.

– Báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương năm học 2019 – 2020.

5. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức ôn tập, tổng kết cuối năm, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

Tháng 6 năm 2020

1. Chỉ đạo tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày thế giới phòng, chống ma túy (26/6), hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6).

2. Tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Công đoàn cấp trên khen thưởng; xét duyệt thi đua trong hệ thống Công đoàn.

3. Hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương năm học 2019 – 2020 nộp về Bộ GDĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

4. Chỉ đạo CĐCS trực thuộc quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

5. Chỉ đạo Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chính quyền tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi tuyển sinh, thi THPT Quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tháng 7 năm 2020

1. Dự Hội nghị tổng kết và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ GDĐT; Công đoàn cấp trên tổ chức.

2. Chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp với chính quyền chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hè.

3. Chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức kỷ niệm 91 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 74 năm ngày thành lập Công đoàn …………. và 69 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

4. Duyệt Quyết toán kinh phí CĐCS các đơn vị trực thuộc 6 tháng đầu năm năm 2020.

5. Dự thảo lịch trình hoạt động công đoàn năm học 2020 – 2021.

6. Phối hợp với Sở thẩm định đề tài, sáng kiến năm học 2019 – 2020.

Tháng 8 năm 2020

1. Tổ chức Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành CĐGD tỉnh khoá XVI.

2. Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 2021.

3. Phối hợp với Sở tặng quà cho học sinh con gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2020 – 2021.

4. Chỉ đạo CĐGD các cấp tham gia với Thủ trưởng đơn vị phân công chuyên môn, công tác năm học mới.

Leave A Reply

Your email address will not be published.