Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 09/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/QĐ-[2]

……[3], ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

……………………[4]…………………….

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do ….. lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …, tại …;

Căn cứ Quyết định số …. ngày… tháng … năm về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định số … ngày … tháng … năm … do ……..…. ký về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế[5];

Căn cứ kết quả xác minh có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều … của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế:[6]…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

đến:[7] ………………………………………………………… để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:[8]………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. ……………………………..[9] tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Ông (Bà)/Tổ chức …[10] ……………………………………… để thông báo./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– ……………….;
– Lưu: ……….

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

[3] Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[4] Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

[5] Ghi nội dung này trong trường hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chưa thi hành quyết định xử phạt;

[6] Ghi rõ tên hồ sơ vụ vi phạm hành chính và liệt kê các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ (Quyết định xử phạt…);

[7] Ghi tên cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc;

[8] Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện cần chuyển giao;

[9] Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện;

[10] Cá nhân, tổ chức vi phạm (họ tên, địa chỉ,…).