Quyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ BHXH

0

Quyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ BHXH

Quyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ BHXH là mẫu quyết định được cơ quan bảo hiểm lập ra nhằm quyết định chấm dứt chế độ BHXH với người lao động.

Mẫu 06C-HSBđược ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Nội dung trong mẫu nêu rõ mức lương, lý do chấm dứt hưởng chế độ BHXH. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BẢO HIỂM XÃ HỘI …………
BẢO HIỂM XÃ HỘI …………………. (1)

Số: ………………/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …… tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI (1) …………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số …..;

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của …về việc thành lập Bảo hiểm xã hội (1)………………. ;

Căn cứ (2)…………………………………..

Xét đề nghị của (3)………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hưởng (2)………………… đối với: Ông/Bà ………………….kể từ ngày … tháng … năm …

Mức lương hưu, trợ cấp đã hưởng: ………..đồng

Lý do chấm dứt: ……………………………….

Điều 2.Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:

– ……………………………………………………

– ……………………………………………

Tổng số: …………………………………đồng

(Số tiền bằng chữ ………………………)

Điều 3. Ông/bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH …….(4) ……………… và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ông/Bà ……..………………..;

– BHXH …(5) …………………;

– Lưu hồ sơ (2b).

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

Leave A Reply

Your email address will not be published.