Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH được lập ra nhằm thông báo về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cá nhân. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

SỐ SỔ BHXH/SỐ HỒ SƠ……
SỐ ĐỊNH DANH…………

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ……….(1)……… của đồng chí ……………………………….

Căn cứ Công văn số ……………………. ngày …./…../…….. của …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chế độ chính sách,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số …………../QĐ-BHXH ngày ……/……./……….. của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về việc hưởng chế độ ………..(1)…………….. đối với:

Đồng chí: …………………………………………………………………………………………..

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………

Mức trợ cấp đã hưởng: ……………………………………………………………………. đồng

Lý do hủy: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tổng số: ……………………………………………………………. đồng.

(Bằng chữ …………………………………………………………………………..)

Điều 3. Các đồng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách, Thủ trưởng các phòng (ban) liên quan thuộc BHXH Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng đơn vị và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Cá nhân;
– BHXH tỉnh, thành phố…(2);
– Cơ quan nhân sự trực thuộc Bộ;
– Tài chính nơi đã chi trả;
– Lưu: BHXH BQP, BHXH Việt Nam.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)