[Review] Infographic – Sáng ngời phong cách Hồ Chí Minh

0

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên thời thơ ấu của ông là Nguyễn Sinh Cung, tên trường là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Kim Village Liên, xã Nam Liên, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.

Cùng với sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh, phong cách của ông là một phần quan trọng của sự liêm chính và tầm vóc vĩ đại của người anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa nổi tiếng của Hồ Chí Minh. Con người mãi mãi là tấm gương tốt cho các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Infographic theo phong cách tươi sáng Hồ Chí Minh.

Nguồn: TTXVN.

TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

Ai sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, xuất thân nông dân; mẹ là nông dân; Cô và anh ta đều tham gia phong trào chống Pháp và bị cầm tù.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 1911, ông ra nước ngoài, tham gia nhiều công việc, tham gia chiến dịch cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập và tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười vĩ đại của Nga và tìm thấy trong chủ nghĩa Mác – Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, ông tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm 1921, ông thành lập Liên minh các quốc gia thuộc địa Pháp; xuất bản tờ báo đau khổ ở Pháp (1922). Năm 1923, ông được bầu vào Ủy ban điều hành nông dân quốc tế. Năm 1924, ông tham dự Đại hội lần thứ năm của Quốc tế Cộng sản và được bổ nhiệm làm thành viên thường trực của Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Office phía Nam. Năm 1925, ông tham gia thành lập Liên minh các quốc gia bị áp bức châu Á, xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Câu nói của chủ nghĩa thực dân Pháp (1925) và Con đường cách mạng (1927).

>>> Xem thêm :  [MỚI] Chia sẻ tool kích hoạt bản quyền online cho Windows 10, 100% không virus

Năm 1925, ông thành lập Thanh niên Cách mạng Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức “Liên minh Cộng sản” làm nòng cốt cho Hiệp hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hiệp hội và tuyên truyền. Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

Vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Chủ tịch Hội nghị đã thành lập Hội nghị Đảng ở Cửu Long (gần Hương Cang). Hội nghị đã thông qua Đề cương ngắn gọn, Chiến lược ngắn gọn, Điều lệ Đảng do chính ông soạn thảo. Ông đã kháng cáo nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Công nhân Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Từ năm 1930 đến năm 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc vì sự nghiệp giải phóng đất nước Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.

Năm 1941, ông trở về Việt Nam, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định con đường cứu nước, và thành lập Liên minh Đồng minh Việt Nam độc lập (Việt Minh), tổ chức lực lượng. số lượng giải phóng vũ trang, chính sách của các căn cứ, lãnh đạo nhân dân đã nổi dậy một phần và chuẩn bị tổng lực nổi dậy để giành chính quyền trong nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công (năm 1945), ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức tổng tuyển cử miễn phí trên toàn quốc, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội thứ nhất đã bầu ông làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam (1946).

>>> Xem thêm :  Tải Microsoft windows logo mới nhất

Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam phá bỏ âm mưu của đế quốc, duy trì và củng cố chính quyền cách mạng.

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông kêu gọi cả nước đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập và tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành tựu của Cách mạng Tháng Tám.

Tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951), ông được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống quân xâm lược Pháp đã giành được những thắng lợi lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại của Điện Biên Phủ. (1954).

Sau khi miền Bắc được giải phóng hoàn toàn (1955), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời, nỗ lực giải phóng Nam, thực hiện thống nhất đất nước, và hoàn thành cách mạng dân chủ và dân tộc trong cả nước.

Đại hội lần thứ ba của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội thứ hai và thứ ba đã bầu ông làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam.

>>> Xem thêm :  Top phần mềm lập trình C++ tốt nhất 2020

Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam trước cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải cách xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào các điều kiện cụ thể của Việt Nam, đặt ra con đường đúng đắn để đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này sang chiến thắng khác. Người sáng lập Đảng Marxist-Leninist tại Việt Nam, người sáng lập Mặt trận Thống nhất Quốc gia Việt Nam, người sáng lập Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam và người sáng lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Ông là một tấm gương sáng về tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người lãnh đạo được yêu mến của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một người lính xuất sắc, một nhà hoạt động nổi bật của phong trào cộng sản. các phong trào giải phóng quốc tế và quốc gia.

Chính phủ Việt Nam 1945-1998, Nhà xuất bản. Chính trị quốc gia, 1999

Leave A Reply

Your email address will not be published.