Browsing Tag

Tài liệu

Mẫu biên bản đấu giá thành

Mẫu biên bản đấu giá thành Mẫu biên bản đấu giá thànhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------------BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ THÀNHCăn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số....... ký…