Browsing Tag

Tài liệu

Thông tư 106/2018/TT-BTC

Thông tư 106/2018/TT-BTC Từ ngày 01/01/2019, Thông tư 106/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn…

Quyết định 01/QĐ-BCĐTW

Quyết định 01/QĐ-BCĐTW Ngày 15/08/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã ban hành Quyết định 01/QĐ-BCĐTW năm 2018 về Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sau…

Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Thông tư 01/2018/TT-VPCP Từ ngày 06/01/2018, Thông tư 01/2018/TT-VPCP do Office Chính phủ ban hành ngày 23/11/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong…

Thông tư 99/2018/TT-BTC

Thông tư 99/2018/TT-BTC Ngày 01/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Thông tư Start có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.…