Thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu

0

Thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu Thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu được ban hành kèm theo Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15/11/2018.

Thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu là mẫu thông báo được Sở giao dịch chứng khoán lập ra nhằm thông báo kết quả đấu đầu trái phiếu để quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện lưu ký trái phiếu, và theo dõi, quản lý trái phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày…. tháng…. năm….

Kính gửi:

– Kho bạc Nhà nước
– Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ đề nghị phát hành trái phiếu của Kho bạc Nhà nước tại Thông báo số …/…./ …ngày …./ …../…., ngà…/…./ …Sở Giao dịch chứng khoán đã tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu gồm:

Mã trái phiếu

Kỳ hạn (năm)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu

Lãi suất danh nghĩa

Khối lượng phát hành

Khối lượng phát hành tại phiên đấu thầu trái phiếu

Khối lượng phát hành thêm ngay sau phiên đấu thầu

Tổng khối lượng phát hành

(*)

Căn cứ vào đăng ký đấu thầu phát hành trái phiếu của các nhà đầu tư tham gia đấu thầu trái phiếu, kết quả phát hành mã trái phiếu (*)…… như sau:

STT Nhà tạo lập thị trường Chủ sở hữu trái phiếu Số TK tại ngân hàng thanh toán Khối lượng trúng thầu (**) Lãi suất trúng thầu Giá tiền thanh toán mua trái phiếu
Tổng cộng

Chú thích:

(*) Thông báo kết quả đấu thầu đối với mỗi mã trái phiếu tại mỗi đợt phát hành trái phiếu.

(**) Khối lượng trúng thầu bao gồm cả khối lượng trúng thầu tại phiên đấu thầu lúc 10 giờ 30 phút sáng và khối lượng mua thêm ngay sau phiên đấu thầu.

Sở Giao dịch chứng khoán cung cấp thông tin để quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện lưu ký trái phiếu, và theo dõi, quản lý trái phiếu./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Leave A Reply

Your email address will not be published.