Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/Office đại diện/địa điểm kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
————

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/Office đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/Office đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa): ……………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Office đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc Mã số thuế của chi nhánh/Office đại diện/địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Office đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ……………………………………………………………………………………………..

Nội dung đăng ký thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………
– ………………
– ……………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)