Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

TÊN HỘ KINH DOANH
———

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: ……………………………………………………………

Do: ………………………………. Cấp ngày: …………../…………… / ……………………

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. Fax: …………………………………………

Email: ………………………………………………. Website: ………………………………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

Kèm theo Thông báo:
– …………………..
– ………………….
– ………………….

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)