Thông báo về việc chấm dứt hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hộ kinh doanh

TÊN HỘ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …………..

………, ngày …… tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:…………………………………………………………………..

Do: ………………………………………………………… cấp ngày: …… / ………../……………………..

Địa điểm kinh doanh:………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………….. Fax: ……………………………………………….

Email: ………………………………………………………. Website: ………………………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ……..…/ ………/ ……..

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ……………………….
– ………………………
– ………………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com