Thông báo về việc chấm dứt tổ hợp tác

0

Thông báo về việc chấm dứt tổ hợp tác

Thông báo về việc chấm dứt tổ hợp tác là văn bản hành chính được lập ra nhằm thông báo, truyền đạt về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác gửi lên cơ quan có thẩm quyền.

Đây là mẫu thông báo mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/10/2019. Nội dung trong mẫu thông báo cần trình bày thông tin của tổ hợp tác, địa chỉ trụ sở, lý do chấm dứt hoạt động tổ hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TÊN TỔ HỢP TÁC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….

….., ngày …. tháng năm ….

THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn1

Tên tổ hợp tác (ghi bằng chữ in hoa): …………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác như sau:

Lý do chấm dứt hoạt động2: …………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Tổ hợp tác cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này./.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………….
– …………………….
– …………………….

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)3

1. Ghi tên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác hoạt động. Nếu tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn nhiều xã thì ghi tên xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác hoạt động chủ yếu.

2. Tổ hợp tác ghi lý do chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác theo Điều 512 của Bộ luật dân sự và Điều 14 của Nghị định về tổ hợp tác.

3. Người đại diện của Tổ hợp tác ký trực tiếp vào phần này.

Leave A Reply

Your email address will not be published.