Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được dùng cho các hộ kinh doanh khi muốn thông báo cho cơ quan Tài chính – Kế hoạch về việc muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của mình, mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ………………………………………………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:……………………………………………………………….

Do: ………………………………………………………………………..Cấp ngày: ……./ ……./……………….

Địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………..Fax:……………………………………….

Email: ………………………………………………………………………Website:……………………………..

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………..
– …………………..
– …………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)