Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế

Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Mẫu số 23/ĐK-TCT: Thông báo việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh của người nộp thuế là mẫu thông báo dùng cho người nộp thuế khi muốn thông báo với cơ quan thuế, cục thuế, chi cục thuế về việc ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Nội dung chi tiết Mẫu 23/ĐK-TCT

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
———–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Số: …………………. …., ngày …… tháng …….. năm …….

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn
đã thông báo của người nộp thuế
—————–

Kính gửi:……………………………………………………….

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):……..

Mã số thuế:…………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế):……….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):……………………………..

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Thời gian tạm ngừng:………………………………………….

Thời điểm Start tạm ngừng: Ngày ……/………../…….

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ……/…………/……

Lý do tạm ngừng kinh doanh:………………………………..

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế:

Thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Ngày …../……/….

Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:…………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)